THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 B-BCT-275076-TT Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại
2 B-BCT-254709-TT Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Xúc tiến thương mại
3 B-BCT-254708-TT Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại Xúc tiến thương mại
4 B-BCT-254707-TT Thông báo thực hiện khuyến mại Bộ Công thương Các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại Xúc tiến thương mại
5 B-BCT-254705-TT Xác nhận đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Công thương Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại Xúc tiến thương mại
6 B-BCT-254695-TT Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Công thương Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại Xúc tiến thương mại
7 B-BCT-254692-TT Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại
8 B-BCT-254689-TT Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại
9 B-BCT-254681-TT Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại
10 B-BCT-254676-TT Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Cục Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại