THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 B-BCT-275109-TT Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Bộ Công thương Sở Công Thương;Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất;Ban Quản lý khu kinh tế;Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thương mại quốc tế
2 B-BCT-275108-TT Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Công Thương;Ban Quản lý khu kinh tế;Ban Quản lý Khu công nghệ cao;Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp Thương mại quốc tế
3 B-BCT-275107-TT Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Công Thương;Ban Quản lý khu kinh tế;Ban Quản lý Khu công nghệ cao;Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp Thương mại quốc tế
4 B-BCT-275106-TT Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Công Thương;Ban Quản lý khu kinh tế;Ban Quản lý Khu công nghệ cao;Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp Thương mại quốc tế
5 B-BCT-275105-TT Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Sở Công Thương;Ban Quản lý khu kinh tế;Ban Quản lý Khu công nghệ cao;Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp Thương mại quốc tế
6 B-BCT-275104-TT Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Vụ Kế hoạch Thương mại quốc tế
7 B-BCT-275103-TT Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Vụ Kế hoạch Thương mại quốc tế
8 B-BCT-275102-TT Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Vụ Kế hoạch Thương mại quốc tế
9 B-BCT-275101-TT Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Vụ Kế hoạch Thương mại quốc tế
10 B-BCT-275100-TT Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công thương Vụ Kế hoạch Thương mại quốc tế