THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 B-BCT-275082-TT Cấp lại Chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương Quản lý Cạnh tranh
2 B-BCT-275081-TT Cấp Chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương Quản lý Cạnh tranh
3 B-BCT-275080-TT Chỉ định cơ sở Đào tạo viên bán hàng đa cấp Bộ Công thương Cục Quản lý Cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh
4 B-BCT-275078-TT Xác nhận Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng Bộ Công thương Cục Quản lý Cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh
5 B-BCT-275077-TT Xác nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp Bộ Công thương Cục Quản lý Cạnh tranh Quản lý Cạnh tranh
6 B-BCT-265907-TT Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo Bộ Công thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
7 B-BCT-265839-TT Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp Bộ Công thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
8 B-BCT-265834-TT Sử dụng tiền ký quỹ Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương Quản lý Cạnh tranh
9 B-BCT-265819-TT Rút tiền ký quỹ Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương Quản lý Cạnh tranh
10 B-BCT-265732-TT Xác nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp Bộ Công thương Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương Quản lý Cạnh tranh