THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 BCT-275243 Cấp lại giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất
2 BCT-275242 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất
3 BCT-275241 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất
4 B-BCT-275174-TT Điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ Bộ Công thương Cục Hóa chất Hóa chất
5 B-BCT-275161-TT Điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác Bộ Công thương Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) Hóa chất
6 B-BCT-275160-TT Cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác Bộ Công thương Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) Hóa chất
7 B-BCT-275159-TT Cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác Bộ Công thương Bộ Công Thương Hóa chất
8 B-BCT-275156-TT Điều chỉnh giấy phép sản xuất phân bón vô cơ Bộ Công thương Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Hóa chất
9 B-BCT-275155-TT Cấp lại giấy phép sản xuất phân bón vô cơ Bộ Công thương Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Hóa chất
10 B-BCT-275154-TT Cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ Bộ Công thương Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Hóa chất