THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 BCT-275250 Chấp thuận để lại công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
2 BCT-275249 Chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
3 BCT-275248 Chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thu dọn công trình dầu khí đã được phê duyệt trong trường hợp đặc biệt Bộ Công thương Dầu khí
4 BCT-275247 Lập và phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
5 BCT-275246 Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
6 BCT-275245 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí Bộ Công thương Dầu khí
7 BCT-275244 Thủ tục đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới Bộ Công thương Xuất nhập khẩu
8 BCT-275243 Cấp lại giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất
9 BCT-275242 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất
10 BCT-275241 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp Bộ Công thương Hóa chất