Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương